Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begripsbepalingen

Leasenext: Leasenext ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het nummer 77397398, dan wel een aan Leasenext gelieerde onderneming.

Klant: Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Leasenext een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Opdracht: De schriftelijke overeenkomst, dan wel schriftelijk gemaakte afspraken, waarin de voorwaarden ten behoeve van de opdracht zijn opgenomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en overeenkomst

Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Leasenext een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). De schriftelijke overeenkomst, dan wel schriftelijk gemaakte afspraken, waarin de voorwaarden ten behoeve van de opdracht zijn opgenomen.

Toepasselijkheid en overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Leasenext, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Opdrachten worden schriftelijk aanvaard.

3. Eventuele andere voorwaarden van de klant dan wel van andere derde partijen zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Leasenext en worden uitdrukkelijk terzijde gesteld.

Artikel 3 Inhoud- en totstandkoming van de opdracht

1. De opdracht omvat al hetgeen tussen klant en Leasenext is overeengekomen.

2. De opdracht komt tot stand doordat de klant, hetgeen is overeengekomen, schriftelijk bevestigt of een schriftelijk aanbod binnen de gestelde termijn door de klant schriftelijk is aanvaard, dan wel indien het overeengekomene op een andere objectief bepaalbare wijze wordt aanvaard.

3. Indien de klant via elektronische weg het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Leasenext onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4. Een opdracht komt tevens tot stand indien een schriftelijke aanvaarding uitblijft, maar het overeengekomene op een andere wijze wordt aanvaard, bijvoorbeeld doordat de klant het geleverde reeds in gebruik heeft genomen.

5. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van Leasenext is in dergelijke gevallen leidend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

6. Wijziging in de opdracht komt pas dan tot stand zodra de klant én Leasenext de beoogde wijziging schriftelijk hebben bevestigd 

7. Indien een nieuwe bestelling wordt geplaatst bij Leasenext, wordt in beginsel steeds een nieuwe schriftelijke overeenkomst, dan wel een schriftelijk aanbod gedaan, welke door de klant dient te worden aanvaard.

8. Zodra de klant eenmaal onder de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt de klant geacht, bij een nadien door haar mondeling, telefonisch of op andere wijze gesloten overeenkomst, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden op die nadere overeenkomst

.9. Leasenext behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie is steeds van toepassing op iedere overeenkomst, zodra deze door Leasenext via haar officiële kanalen kenbaar is gemaakt, waaronder begrepen de website van Leasenext.

10. Het in de overige leden bepaalde laat de bevoegdheid van Leasenext onverlet om op andere wijze het bestaan van de opdracht en/of de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen aan te tonen.

11. Mondelinge toezeggingen gedaan door anderen dan de directie van Leasenext, binden Leasenext niet. Wie er tot de directie behoort, kan enkel blijken uit de administratie van Leasenext.

Artikel 4 Aanbod

1. De door Leasenext gedane aanbiedingen kunnen een bepaalde geldigheidsduur hebben of onder bepaalde voorwaarden geschieden. Indien dit het geval is wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Na deze termijn kan Leasenext in het aanbod wijzingen aanbrengen.

2. Indien er géén geldigheidsduur in het aanbod wordt vermeld, dan heeft het aanbod te gelden als vrijblijvend en is Leasenext gerechtigd om wijzigingen in het aanbod aan te brengen.

3. Leasenext kan niet aan het aanbod worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Alle bij een aanbod verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Leasenext slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectueel) eigendom van Leasenext en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden. Leasenext is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6. Toezending van offertes en/of (andere) documentatie is vrijblijvend en verplicht Leasenext niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Tevens zijn alle door Leasenext gepubliceerde of gehanteerde catalogussen, brochures, prijslijsten en dergelijke vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor de informatie weergegeven op de website van Leasenext.

7. Leasenext behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 Overeenkomst/ annulering

1. Leasenext is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2. Leasenext is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Leasenext hieromtrent met de klant overleg plegen.

3. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking worden gesteld van Leasenext of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leasenext het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij de klant in rekening te brengen.

4. Een eenmaal door de klant aanvaard aanbod kan niet meer kosteloos worden geannuleerd. Indien een klant toch wil annuleren, treedt de klant hierover in overleg met Leasenext. Leasenext zal dan bepalen of annuleren nog tot de mogelijkheden behoort en indien dit het geval is, welke kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de klant.

5. Indien een klant wil annuleren en Leasenext hiervoor kosten in rekening brengt, dan heeft te gelden dat een annulering slechts dan tot stand is gekomen, nadat de klant aan al haar (financiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en onderhavige voorwaarden heeft voldaan.

6. Indien de klant wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen wordt mede begrepen rechtspersonen.

7. Desgevraagd deelt de klant aan Leasenext mede welke natuurlijke persoon of personen, dan wel rechtspersoon of rechtspersonen, gerechtigd zijn namens hem op te treden, zonodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

Artikel 6 Prijzen en betaling

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging(en).

2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: – gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, sociale- en overheidslasten, rechten, assurantiepremies en andere kosten;-exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
– vermeld in Nederlandse valuta, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Leasenext gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

4. Eventuele bijkomende kosten welke Leasenext moet maken om de opdracht te kunnen uitvoeren, worden direct in rekening gebracht bij de klant. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten slechts verhoogd, indien zich wijzigingen in prijsbepalende factoren voordoen, zoals – maar niet uitsluitend – kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

6. Na het sluiten van de overeenkomst worden de prijzen niet meer gewijzigd, tenzij er een wijziging in de hoogte van de toepasselijke btw plaatsvindt.

7. Indien niet anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de klant de verschuldigde bedragen te voldoen conform de op de factuur vermelde betalingstermijn en vermelde betalingswijze.

8. De klant heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte dan wel de vermelde betalingsgegevens onverwijld aan Leasenext te melden.

9. Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet is Leasenext gerechtigd om, zonder toezending van een ingebrekestelling of aanmaning, wettelijke handelsrente te vorderen.

10. Voor het geval Leasenext haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig maakt, is de klant gehouden de met deze procedure gemoeide kosten te vergoeden. Hieronder wordt uitdrukkelijk en in elk geval begrepen de kosten van juridische bijstand, zoals advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.

11. Iedere betaling van de klant strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en uiteindelijk in mindering van de aan Leasenext verschuldigde hoofdsom.

12. Indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst, is Leasenext gerechtigd om een aanbod tot betaling te weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen.

13. In het geval een klant de volledige hoofdsom betaalt, zonder de lopende rente en incassokosten te voldoen, ontslaat dit een klant geenszins van aanvullende vorderingen van Leasenext om deze kosten alsnog te voldoen.

14. De klant is op geen enkel moment gerechtigd om openstaande vorderingen te verrekenen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leasenext.

15. De klant is nimmer gerechtigd om zijn betaling(en) op te schorten, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Leasenext.

16. Leasenext behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 7 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in onderhavige voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien- of niet voorzien, waarop Leasenext geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Leasenext haar verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen.

2. Onder overmachtssituatie wordt in ieder geval begrepen, niet limitatief weergegeven:– oorlog of oorlogsgevaar;– oproer;– molest;– brand;– waterschade;– overstroming;– werkstaking;– bedrijfsbezetting;– in- en uitvoerbelemmeringen;– overheidsmaatregelen;– defecten aan machines;– storingen in de levering van energie;– epidemie of pandemie;– een situatie met betrekking tot quarantaine. Bovenstaande voorbeelden van overmacht gelden zowel bij Leasenext als bij derden van wie Leasenext de benodigde producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken. 1. Leasenext is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de klant ontvangt geheim te houden. Dit geldt tevens voor gegevens van eventueel ingeschakelde derden. 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid. 3. Tijdens een overmachtssituatie worden alle verplichtingen van Leasenext opgeschort. 4. Leasenext heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leasenext haar verbintenis had moeten nakomen. 5. Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden voortduurt, is iedere partij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er het recht op een schadevergoeding ontstaat. 6. Eventuele door Leasenext redelijk gemaakte kosten, worden bij de koper in rekening gebracht. 7. Eventuele door Leasenext verrichtte prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtssituatie intrad, worden bij de koper in rekening gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Leasenext is slechts aansprakelijk indien zulks uit onderhavig artikel blijkt. 

2. Leasenext kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Leasenext is in het geval van directe schade slechts aansprakelijk indien zij schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn is gegund om het verzuim te herstellen en Leasenext alsnog in gebreke is.

4. Leasenext is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Leasenext is uitgegaan van door de koper of namens de koper onjuiste en/of onvolledige gegevens en documenten.

5. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Leasenext jegens de koper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het totale factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

6. Het bedrag aan directe schade waarvoor Leasenext aansprakelijk gehouden kan worden is te allen tijde gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van Leasenext wordt gedekt, indien en voor zover Leasenext tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt tevens met betrekking tot de door Leasenext ingeschakelde derden of ondergeschikten.

8. Onverminderd het bepaalde in onderhavige algemene voorwaarden vervalt iedere rechtsvordering van de koper een maand nadat de overeenkomst met Leasenext is beëindigd. In het geval de koper het feit waarop de vordering is gebaseerd in alle redelijkheid niet binnen een maand had kunnen ontdekken, dan vervalt het recht tot vordering een maand nadat het bedoelde feit is ontdekt of ontdekt had kunnen worden.

9. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door Leasenext en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de klant Leasenext uitdrukkelijk en volledig.

Artikel 9 Persoonsgegevens en privacy

1. Leasenext is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de klant ontvangt geheim te houden. Dit geldt tevens voor gegevens van eventueel ingeschakelde derden.

2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

3. Leasenext is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Leasenext noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht.

4. Wanneer Leasenext persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

5. Leasenext gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. 

6. Leasenext treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

7. Indien er wijzigingen optreden in de persoonsgegevens van de klant, is hij gehouden deze wijzigingen aan Leasenext door te geven.

Artikel 10 Ontbinding

Leasenext is gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat in het geval de koper gedurende het offertetraject: in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In zulks geval zijn alle vorderingen van Leasenext direct en volledig opeisbaar.

Artikel 11 Toepasselijk recht en slotbepalingen

1. Overeenkomsten tussen Leasenext en de klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen welke tussen Leasenext en de klant ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leasenext.

3. Mocht blijken dat een bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Leasenext het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.